Usluge prof. dr Ivana Dimitrijevića

Sudsko-psihijatrijsko veštačenje dan za dan

Prof. dr Ivan Dimitrijević, neuropsihijatar, sudsko-psihijatrijski veštak, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (Klinički centar Srbije, Klinika za psihijatriju) u mogućnosti je da obavlja sudsko-psihijatrijska veštačenja.

Iskustvo prof. dr Ivana Dimitrijevića u poslovima sudsko-psihijatrijskog veštačenja i pisanja ekspertiza je veliko, s obzirom na činjenicu da u svom profesionalnom radu ima na brojne ekspertize u oblasti psihijatrije, a posebno bolesti zavisnosti.

Prof. dr Ivan Dimitrijević ima veliko znanje i iskustvo u veštačenjima nematerijalne štete, kao što su situacije trpljenja straha, duševnog bola, trajne duševne patnje, narušavanje časti i ugleda, u situacijama unakaženosti posle povređivanja, te u oblasti mobinga. Prof. dr Dimitrijević poseduje kao stalni sudski veštak posebno profesionalno znanje iz oblasti porodičnog prava i dr.

Iskreno se nadamo da ćete se u svom radu odlučiti za saradnju sa profesorom Dimitrijevićem, jer ćete na taj način podići kvalitet Vaših usluga, a Vašim klijentima pružiti najstručnije i najkvalitetnije sudsko-psihijatrijsko veštačenje.

Prof. dr Ivan Dimitrijević ima veliko znanje i iskustvo u veštačenju nematerijalne štete, kao što su situacije  pretrpljenog straha (intenzitet i trajanje), duševnog bola zbog  umanjenja opšte životne aktivnosti, nastale naruženosti posle povređivanja, povreda ugleda i  časti, te u oblasti mobinga.

Prof. dr Dimitrijević poseduje kao stalni sudski veštak posebno profesionalno znanje iz oblasti porodičnog prava,  veštačenje poslovne sposobnosti, veštačenje sposobnosti zaključenja  ugovora o doživotnom izdržavanju, veštačenje sposobnosti pisanja testamenta i dr. Posebna pogodnost je veštačenje i izrada izveštaja u istom danu, što je značajno za klijente koji dolaze iz unutrašnjosti.

Neuropsihijatrijsko savetovalište

ANALIZA ISHODA DOSADAŠNJIH LEČENJA BOLESTI ZAVISNOSTI I PREDLOZI ZA DALJI USPEŠAN TRETMAN Analiza ishoda dosadašnjih lečenja bolesti zavisnosti i predlozi za dalji uspešan tretman. Posebno je posvećena pažnja recidivu u bolestima zavisnosti, analiziraju se razlozi za recidiv i dosadašnjih neuspeha lečenja (reč eksperta). Prvi razgovor sa ekspertom je besplatan.

Biografija

Neuropsihijatrijska praksa