Ime i prezime

Ivan Dimitrijević

Specijalizacija

Neuropsihijatrija

Univerzitet

Medicinski fakultet u Beogradu

Medicinska praksa

30 godina

Prof. dr Ivan Dimitrijević

Redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Magistar i doktor medicinskih nauka. PRETHODNE AKTIVNOSTI Šef Katedre za specijalističku nastavu iz psihijatrije, Medicinski fakultet u Beogradu. Rukovodilac nastave za užu specijalizaciju iz bolesti zavisnosti, Medicinski fakultet u Beogradu. Načelnik odeljenja za bolesti zavisnosti Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije. Predsednik Posebne radne grupe Ministarstva zdravlja Republike Srbije, za edukaciju lekara i zdravstvenih radnika primarne zdravstvene zastite, specijalističkih struka i srodnih disciplina u oblasti dijagnostike, lecenja, rehabilitacije i prevencije bolesti zavisnosti. Član Republicke stručne komisije za prevenciju zloupotrebe alkohola i alkoholizma...
• Strucno usavrsavanje u Grckoj kao stipendista grcke Vlade, studijski boravak u Holandiji, kao stipendista UNESCO-a i Evropske zajednice u oЫasti prevencije narkomanije, kao i studijski boravak u SAD. • Predsednik sekcij е za bolesti zavisnosti SLD. • Potpredsednik udruzenja psihijatrijskih ustanova SrЬije i Cme Gore. • Predsednik strucne Komisije grada Beograda za prevenciju zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. • Savetnik ministra zdravlja Vlade RepuЫike Сте Gore za psihijatriju, mentalno zdravlje i bolesti zavisnosti. • Rukovodilac projekata: ,,E dukacija lekara i zdravstvenih radnika u oЫasti dijagnostike i lecenja bolesti zavisnosti", Sekretarijata za zdravstvo grada Beograda. • Zamenik direktora Instituta za psihijatriju KCS i upravnik Psihijatrijske klinike KCS. • Direktor Instituta za neuropsihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarevic" u Beogradu. • Koordinator aktivnosti Komisije za psihijatriju RepuЫike SrЬije u Programu prevencije, lecenja, rehaЬilitacije i istrazivanja alkoholizma ratom ugrozene populacije(ARUPprogram od 14.05.1993.) • Predavac za poslediplomsku nastavu za psihijatre i druge lekare na specijalizaciji i uzoj specijalizaciji. Ucesce u prakticnoj i teorijskoj nastavi na engleskom jeziku na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Predavac је na predmetu Prva pomoc za studente medicine. • Mentor u izradi studentskih radova koji su osvojili prvo mesto 2007. godine i drugo mesto 2008 godine za oralnu prezentaciju na VI i VII medunarodnom kongresu medicinskih nauka za studente i mlade doktore uSofiji. • Ucesce u pisanju nekoliko udzbenika Medicinskog fakulteta u Beogradu kao urednik, autor i koautor. Saradnja sa Studentskim parlamentom i • Organizacijom za medunarodnu saradnju studenata u okviru projekta edukacij е studenata u oЫasti bolesti zavisnosti. • Organizacija edukativnog simpozijuma о bolestima zavisnosti na Medicinskom fakultetu u okviru simpozijuma Stremljenja i novine u medicini. • Na Fakultetu politickih nauka Univerziteta u Beogradu ucestvovao u realizaciji programa Univerzitetskih multidisciplinamih specijalistickih studija iz rehaЬilitacije i socioterapij е i Ьiо clan ispitnih komisij а. • Sekretar svetskog kongresa о rehaЬilitaciji u psihijatriji. • Organozovao је brojne strucne skupove u oЫasti bolesti zavisnosti, zastite mentalnog zdravlja izbeglih, prognanih, raseljenih lica i invalida. • Organizator је i Sportskih igara pacijenata psihijatrijskih ustanova SrЬije i ManastiraHilandar, SvetaGoraNo 16254 od 4.11.2004.
• Povelja Srpskog lekarskog drustva u znak priznanja za dugogodisnji rad i izvanredne zasluge na unapredenju zdravstvene sluzbe, Srpsko lekarsko drustvo,Beograd, 21.04.1995. • Zahvalnica za ucesce i ostvarenu saradnju u rehaЬilitaciji i resocijalizaciji psihijatrijskih bolesnika, Neuropsihijatrijska bolnica "Dr Laza Lazarevic", Beograd, 28.04.1988. • Plaketa za zapazen doprinos sirenju ideja i ostvarivanju plemenitih ciljeva trezvenosti, Udruzena humanitarna organizacija za borbu protiv bolesti zavisnosti RepuЫike Сте Gore, oktobar 1996. • Povelja za izuzetnu saradnju i doprinos u periodu od 1995- 1998. godine, Zemunska gimnazija, povodom 140 godina svog postojanja i rada. • Zahvalnica, Srednja medicinska skola "7. april", Novi Sad, 08.04.2002. • Zahvalnica za podrsku u borЬi protiv alkoholizma, Кlub antialkoholicara i apstinenata "Skela", Beograd, 12.04.2003. • Sertifikat о ucescu u realizaciji programa univerzitetskih multidisciplinarnih i specijalistickih studija iz RehaЬilitacije i socioterapije, Fakultet politickih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd, 15.07.2004. • Zahvalnica, UdruzenjeZenaBeograda,Beograd, 31.10.1994 • Zahvalnica Komiteta za medunarodnu saradnju studenata medicine YuМSIC2009 • Zahvalnica Komisije za borbu protiv bolesti zavisnosti SO Arilje 1998 • Zahvalnica za doprinos u obnovi Manastira Hilandar, Sveta Gora No 16254 od 4.11.2004.
Plaketa za unapređenje nastave, Katedra za psihijatriju, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2016. godina

Biografija

Neuropsihijatrijska praksa